รายการ

เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2560 22 ธ.ค. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ภาพกิจกรรม :