รายการ

ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สื่อการเรียนรู้เพื่อการสอบประเมินความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวศรัญญา ยลธรรม์ธรรม
นางสาวอรอุมา โออวด

สื่อการเรียนรู้เพื่อการสอบประเมินความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

นางสาวศรัญญา ยลธรรม์ธรรม
นางสาวอรอุมา โออวด