รายการ


">

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ เรื่อง การทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ โดย ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ ช่างสาน

การจัดการความรู้เรื่อง การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการสร้างข้อคิดเห็น เพื่อตรวจงานนักศึกษา

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพิมพ์เอกสารด้วยเสียง

การจัดการความรู้ KM ด้านการเรีนยการสอน เรื่องแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและการวิจัย

การจัดการความรู้เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน"

การจัดการความรู้ในองค์กร เรื่องวิจัยในชั้นเรียน

การจัดการความรู้ในองค์กร เรื่องการจัดการเรยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การวิจัย

เอกสารถอดบทเรียนโครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติการเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่องอ่าวทองคำ ทางสองแพร่ง ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล

การถอดบทเรียน "การบริการวิชาการ English Camp" โรงเรียนบ้านบางตะเภาอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

การถอดบทเรียน "โครงการรักษ์ภาษาไทย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณากับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย เรื่อง บริการวิชาการสู่ชุมชน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมศุนย์พัฒนาทักษะอาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณากับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย กฎหมายเพื่อน้อง คุ้มครองเยาวชน สาขานิติศาสตร์

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เรื่องการถอดบทเรียนจากโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

โครงการนำเสนอผลงานดนตรี "Ligor Variety Show" by Ligor Symphony Orchestra สาขาวิชาดนตรี

การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ด้วยวิธีไม้จุ๋มหมึก หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

การถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย เรื่องการส่งเสริมการอ่านโดยใช้สื่อประสม สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาออกแบบนิเทสศิลป์ โครงการนิทรรศการศิลปะและงานออกแบบกราฟฟิก โดยศิษย์เก่า "ดาหลาคืนถิ่น 2013"

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวโครงการอบรมสัมมนาการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศักยภาพของท้องถิ่นต่อการบริหารการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสคร์วัดเขาขุนพนม

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน บทเรียนจากการฝึกประสบการณ์ การศึกษาชุมชนทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ไทย-ลาว

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาดนตรี ดนครีสัญจร

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาจิตรกรรม จิตรกรรมผ้าพระบฏ

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาภาวะผุ้นำ

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์อาสากับการพัฒนาห้องสมุด

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาดนตรี เรื่องโครงการดนตรีเพื่อชุมชน

เอกสารการถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เรื่องโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์สัมพันธ์อาเซี่ยน

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เรื่องโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และทนายความแห่งประเทศไทย

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่องโครงการรพีพัฒน์ศักดิ์ร่วมใจพัฒนา

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เรื่องบทเรียนการฝึกทักษะการศึกษาชุมชนภาคสนามเพื่อสร้างอุดมการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่องโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย (ภาคใต้)

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว เรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว เรื่องแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้มมัดย้อมสีธรรมชาติ

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เรื่องการใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันในวิชาการแปล

เอกสารถอดบทเรียนการบูรณาการงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เรื่องความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียน

การถอดบทเรียนโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกภาคใต้