รายการ


เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา สร้างสรรค์องค์ความรู้ มุ่งสู่ชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปและวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต
2. ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
3. ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดำเนินงานทำนุบำรุงและวัฒนธรรมโดยการศึกษารวบรวม สร้างองค์ความรู้ทางศิลปและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มุ่งให้ทุกหลักสูตรสร้างสรรค์โครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. มุ่งจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
7. มุ่งส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้รางวัล ให้ความก้าวหน้าแก่คนดี คนเก่ง
8. มุ่งพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชุมชน และให้นักศึกษาตระหนักในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกับภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. มุ่งสู่การบริหารจัดการคณะในทุกมิติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติและนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนด้วยศาสตร์สากลและมูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง
4. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้วยการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจจัดการแบบมีส่วนรุ่วม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อให้มีอิสระคล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
1. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้มีความรู้วิชาการและวิชาชีพมีความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการผลิตงานวิจัยเฉพาะด้าน ในแนวลึก เพื่อบูรณาการให้เกิดคุณภาพในการเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่ระดับสากล
3. เป็นที่พึ่งของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตภายใต้ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้การแก้ปัญหาบนฐานแห่งภูมิปัญญาได้อย่างยั่งยืน
4. คณะมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

สุดาวรรณ์ มีบัว

คณบดี

ณิชชา ยิ่งนคร

รองคณบดี

สุธี โส้ปะหลาง

รองคณบดี

สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

รองคณบดี

นางสาวสุดใจ สุขคง

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาววราภรณ์ คชินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ ชุมบัวจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุวรรณี รับไทร

นักวิชากาาศึกษา

นางสาวหทัยกานต์ สวยลึก

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุธิดา สุมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรวรรณ ศรีวิลาศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชุติมา ศรีธรรมศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอเนก แก้วช่วง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธีรพันธ์ ประทุมมาศ

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์

นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

นักวิชการช่างศิลป์

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ อัฐฐิ

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์